Weather nest Truffles-1 » 18082014 Peeps

Ons meisje heeft haar oogjes open!!! Ons meisje heeft haar oogjes open!!! Peeps!! Peeps!! er is er altijd 1 dwars er is er altijd 1 dwars een rand geval.... een rand geval....
ze worden al groot... ze worden al groot... Smack, slurp... Smack, slurp... mmmmmmm.. mmmmmmm.. en ze wandelt ook al en ze wandelt ook al
12 dagen oud 12 dagen oud snoepje snoepje staart staart ik plet je, broer... ik plet je, broer...